fbpx

ARTIKEL 1 : GELDIGHEIDSDUUR OFFERTE

Wanneer zij niet worden aanvaard binnen de 30 dagen na hun ondertekening, binden onze offertes ons niet meer.

ARTIKEL 2 : BETALING

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in wekelijkse schijven, zulks in functie van de mate waarin de werken vorderen. De BTW, andere taksen en lasten zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, ten laste van de medecontractant.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn zullen de verschuldigde bedragen intrest opleveren, zulks van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tegen het wettelijke tarief, vermeerderd met 3 procentpunten.

Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen onmiddellijk, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend , ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Ingeval van laattijdige betaling behouden wij ons het recht voor de lopende contracten te schorsen. De overeengekomen uitvoeringstermijn vervalt in dat geval.

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 €.

Wanneer vertraging in de uitvoering aan ons te wijten is, betalen wij aan de bouwheer een schadevergoeding van 1/1000 van openstaand bedrag per werkdag en dit met een maximum van 5% van de aannemingssom. Deze schadevergoeding zal slechts verschuldigd zijn voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de bouwheer.

ARTIKEL 3 : WIJZIGINGEN EN BIJKOMENDE WERKEN

Zelfs bij absoluut forfait kan elke door de medecontractant bestelde wijziging of bijkomend werk alsook de vaststelling van de prijs met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

ARTIKEL 4 : ONVOORZIENBARE EN NIET VOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN.

Alle omstandigheden die, redelijkerwijze; bij overhandiging van de offerte niet te voorzien waren en die de uitvoering voor de aannemer zwaarder maken, kunnen de aannemer toelaten het contract te herzien of te ontbinden.

Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.

ARTIKEL 5 : UITVOERINGSTERMIJN EN WERKDAGEN

Worden niet beschouwd als werkdagen: zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatieverlof alsook de dagen tijdens dewelke het werk, ten gevolge van de weersomstandigheden of het gevolg daarvan, gedurende 2 uur onmogelijk was of zou zijn.

ARTIKEL 6 : OPLEVERING

Er moet door de medecontractant tot oplevering van de werken worden overgegaan vanaf de voltooiing, niet tegenstaande minder belangrijke onvolmaaktheden die kunnen worden hersteld tijdens de waarborgtermijn beoogd in artikel 7.

Wanneer de medecontractant niet deelneemt aan of zich niet geldig laat vertegenwoordigen bij deze oplevering, die moet plaatsvinden binnen de 10 dagen na de vraag hiertoe, zal de voorlopige oplevering verondersteld verkregen te zijn na afloop van deze periode van 10 dagen.
Wanneer de medecontractant, voordat een proces-verbaal van voorlopige oplevering werd opgesteld, het goed betrekt of verdere werkzaamheden laat uitvoeren wordt hij geacht de voorlopige oplevering stilzwijgend te hebben aanvaard.

De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de medecontractant van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

De definitieve oplevering zal plaatsvinden één jaar na de voorlopige oplevering. Indien na het verstrijken van de waarborgperiode van 1 jaar de medecontractant geen aangetekend schrijven heeft gestuurd met opmerkingen vindt de definitieve oplevering van rechtswege en stilzwijgend plaats.

ARTIKEL 7 : KLEINE VERBORGEN GEBREKEN

Gedurende een periode van een jaar vanaf de voorlopige oplevering waarborgt de aannemer de kleine verborgen gebreken die niet door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek gedekt zijn.

Elke vordering op deze grond is echter slechts ontvankelijk indien zij wordt ingesteld binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum waarop de medecontractant van het gebrek kennis heeft gekregen.

ARTIKEL 8 : OVERDRACHT VAN RISICO’S

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de werken of de leveringen van de materialen, goederen of installaties vordert.

ARTIKEL 9 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de betaling van het werk blijven de in het kader van de aannemingsovereenkomst geleverde materialen of goederen onze eigendom, en dit zelfs na hun incorporatie.

ARTIKEL 10 : GESCHILLEN

Bij betwisting omtrent de uitvoering of interpretatie van dit contract, zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de aannemer bevoegd.

ARTIKEL 11 : GDPR

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is GILICON NV, Ezemaalstraat 32, 3300 Tienen. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website.